Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $40.95

Арыгінал

Pianomusts. Piano sheet music.

Пераклад

Pianomusts. Фартэпіяна: ноты.

Арыгінал

Pianomusts collection. Published by Musikk-Husets Forlag. H2.MH3131. En samling pianoverker av norske samtidskomponister. CD tilgjengelig. FRA FORORDET. Studier av eksisterende laereverk i klaver avdekker at samtidsmusikkenskar ikke er tilfredsstillende. Med unntak av noen meget fa hefter,ivaretar de fleste laereverk som finnes pa markedet i liten gradsamtidsmusikken. Det er langt mellom stykker som inneholder andrekvaliteter enn de den romantiske klavertradisjonen star for. EPTA-Norge onsket a bidra til at klaverelever pa mellom-trinnetskulle fa noen helt nye stykker a spille. Norsk kulturrad bidro til avirkeliggjore ideen. 10 norske komponister takket ja til oppgaven, ogher er resultatet. God spillelyst. "Med vennlig hilsen. Einar Steen-Nokleberg og Tori Stodle. EPTA-Norge". RAG-SONATA - Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Dette lille stykket folger form som en sonate, med klare hoved- ogside-tema. Temaene horer sammen, og maten de er utledet pa folgerklassiske prinsipper som omvending og variasjon. Pa overflaten er deten tydelig inspirasjon fra ragtime-musikk, derfor ogsa tittelen 'Rag-sonata'. MOMENTS - Ketil Vea. Satsen er en slags assosiasjon til klaverets uttrykkstradisjoner -"memories" om instrumentets idiomatiske muligheter slik jeg har bruktdem, men uten a "pedagogisere", bortsett fra at jeg bevisst har unngatttekniske vanskeligheter, likevel slik at satsen kunne gis en bredklanglig utpensling. Hele verket bygger pa motivene i de to forstetakter. Satsens "emosjonelle foringer" vil jeg ikke si noe naermere om,de er ikke avgjorende for interpretasjonen. INVENSJON OG KORAL - Eyvind Solas. Invensjon og Koral er karakterstykker. Bade fortid og natid ertilstede i denne musikken, men den handler mer om uttrykk enn om stilog teknikk. Hva slags uttrykk. Det er opp til den enkelte utover afinne ut av. For her ligger utfordringen. ANDANTE CANTABILE - Trygve Madsen. Dette stykket er bare en ovelse i finger-legato-spill, en sterkt forsomt og snart glemt ovelse. KONTINUUM - Bjorn Kruse. Kontinuum betyr en organisk sammenheng, eller en utvikling fra noetil noe annet hvor overgangen er gradvis glidende. I dette stykketville jeg prove en spilleteknikk som handler nettopp om dette, a bindetonene sammen enkeltvis i en slags flytende strom, stadig pa vei motnoe annet. SPILL - Magne Hegdal. "Spill" er en kombinasjon av spontane ideer og streng struktur. Dettilfeldige kommer til uttrykk i musikkens stadige tilbakevending tiltidligere situasjoner. "steder vi har vaert for". Det er som a leteetter vegen i en labyrint. eller som i et spill der terningen forlangerat en ma ga tilbake til et tidligere punkt i forlopet. Jeg synesmusikken har et litt uvirkelig preg - kanskje som et spill itussmorke. Spilleanvisningene i parentes er ment som forslag ellersom paminnelser. 4 MINIATYRER - Eivind Buene. Musikken i "4 Miniatyrer" foreligger i to versjoner. Som her, ifire enkeltsatser, og som Studie no. 3, hvor materialet i de fireminiatyrene utfolder seg mer eller mindre simultant. I '4 Miniatyrer' blir de musikalske problemstillingene utforsket med tydeligeavgrensninger. Miniatyr no. 1, 2 og 4 byr pa noen rytmiskeutfordringer, mens no. 3 har en enkel, gjennomsiktig struktur, ogdermed ogsa andre utfordringer for pianisten. I den forste satsenforflytter en akkord seg i paralleller i en ustabil og springenderytmikk, samtidig som den vokser fra to - til firklang. Enkelte lengretoner blir liggende i bakgrunnen som en kontrast. Andre sats spiller pakontrasten mellom en ensom melodi i ytterregisteret og brutale, korteanslag i midtregisteret. Her er ogsa store sprang et tema. Tredje satser en liten koral, hvor forholdet mellom melodi og harmoni folger helttradisjonelle monstre. I den fjerde satsen smyger en rytmisk ustabilmelodi seg rundt en jevn, hard puls med gjentatte toner. DYRISK STYKKER - Wolfgang Plagge. I tillegg til a vaere musikalske og humoristiske utfordringer erstykkene rent pedagogisk sett ogsa tenkt a forberede elevene pasamspill- og kammermusikk-situasjoner. Elevene blir utfordret til aflytte sine egne grenser ved at de far oppgaver som krever andre formerfor informasjonsopptak. Elevenes fysiske sa vel som mentaleaksjonsradius utvides. VENT. - Synne Skouen. Hva er dette lille stykket. En smakranglete dialog. Et forsok pa astanse noe eller noen i flukten. En beskrivelse av ulike temperamenter. - Eller kanskje bare en ovelse i a frasere, og lytte mellomnotelinjene. INTERMEZZO - Terje Bjorklund. I "Intermezzo" forenes tre korte motiver av tre komponister fra1900-tallets klaver-litteratur. minst to av disse burde vaere velkjentefor pianister. jeg har lenge folt at disse tre motivene horer sammen,og med denne bestillingen fikk jeg anledning til a forene dem. Intermezzo. "mellomspill". beskriver vandringen fra det ene motivet ogtil det neste. Musikken kan godt spilles som om den var improvisert.

Пераклад

Pianomusts collection. Апублікавана Musikk-Husets Forlag. H2.MH3131. En Samling pianoverker пр. Norske samtidskomponister. CD tilgjengelig. FRA FORORDET. Studier пр. eksisterende laereverk я Klaver avdekker на samtidsmusikkenskar IKKE эр tilfredsstillende. Мёд unntak пр. Noen Meget фа Hefter, ivaretar дэ fleste laereverk сом finnes гадавых markedet я LITEN gradsamtidsmusikken. Det э langt Mellom stykker сом inneholder andrekvaliteter Эн дэ дэн romantiske klavertradisjonen зорка для. ЕАПЦ-Нарвегія onsket ў Зрабіць ўзнос Злучэнне Сезам ў klaverelever гадавых Mellom-trinnetskulle фа Noen Helt ные stykker Spille. Norsk kulturrad bidro Сезам avirkeliggjore Ideen. 10 Norske komponister takket JA Сезам oppgaven, ogher э resultatet. Бог spillelyst. "Мёд vennlig Hilsen. Эйнара Стин-Nokleberg ог Торы Stodle. ЕАПЦ-Нарвегія ". RAG-саната - Maja Сольвейг Kjelstrup Ратка. Dette Ліль stykket Фолгер форма сом ан санаты, мёд Клэр hoved-ogside-Tema. Temaene Hörer sammen, ог Maten дэ э utledet гадавых folgerklassiske prinsipper сом omvending ог variasjon. Pa overflaten er deten tydelig inspirasjon fra ragtime-musikk, derfor ogsa tittelen 'Rag-sonata'. MOMENTS - Ketil Vea. Satsen er en slags assosiasjon til klaverets uttrykkstradisjoner -"memories" om instrumentets idiomatiske muligheter slik jeg har bruktdem, men uten a "pedagogisere", bortsett fra at jeg bevisst har unngatttekniske vanskeligheter, likevel slik at satsen kunne gis en bredklanglig utpensling. Хеле verket bygger гадавых motivene я дэ да forstetakter. Satsens "emosjonelle foringer" пас JEG Ikke сі нае naermere ым, дэ э Ikke avgjorende для interpretasjonen. INVENSJON В.Г. KORAL - Эйвінд Solas. Invensjon ог Корал э karakterstykker. Горадзе Bad fortid ог natid ertilstede я Denne musikken, мужчыны дэн апрацоўшчык Мер ым uttrykk епп ым stilog Teknikk. Хва дзындраў uttrykk. Det э ОПП Сезам дэн enkelte utover afinne ут пр.. Для яе ligger utfordringen. ANDANTE CANTABILE - Трюгве Мэдсен. Dette stykket э нарадзіла ан ovelse я пальцам легат разліву, ан sterkt forsomt ог СНАРТ glemt ovelse. KONTINUUM - Б'ёрн Круз. Kontinuum betyr ан organisk sammenheng, Эллер ан Utvikling фра noetil нае Анет hvor overgangen э gradvis glidende. Я Dette stykketville JEG даказаць ан апрацоўшчыка сом spilleteknikk nettopp ым Детт, а bindetonene sammen enkeltvis I ан дзындры flytende Strom, stadig гадавых ВЭИ motnoe Анет. Разліву - Магне Hegdal. "Разліў" эр ан kombinasjon пр. спантанна ideer ог Streng СТРУКТУР. Dettilfeldige Kommer Сезам uttrykk я musikkens stadige tilbakevending tiltidligere situasjoner. "Steder VI гарамонік vaert для". Det э сом leteetter vegen я ан Labyrint. Эллер сом я інш разліву дэр terningen forlangerat ан ма га Tilbake Сезам інш tidligere Punkt я forlopet. Jeg synesmusikken Хар інш Литт uvirkelig Берея - kanskje сом і інш разліву itussmorke. Spilleanvisningene я parentes э ня сом forslag ellersom paminnelser. 4 MINIATYRER - Эйвінд Buene. Musikken я "4 Miniatyrer" foreligger я да versjoner. Сом яе, IFire enkeltsatser, ог сом Studie няма. 3, hvor materialet я дэ fireminiatyrene utfolder сегмент Мер Эллер mindre simultant. I '4 Miniatyrer' blir de musikalske problemstillingene utforsket med tydeligeavgrensninger. Miniatyr няма. 1, 2-ог-4 BYR гадавых Noen rytmiskeutfordringer, мужчынскія няма. 3 Хар ан Enkel, gjennomsiktig СТРУКТУР, ogdermed OGSA Андрэ utfordringer для pianisten. Я дэн Форст satsenforflytter ан Акорд сегмент я paralleller я ан ustabil ог springenderytmikk, samtidig сом дэн vokser фра да - Сезам firklang. Enkelte lengretoner blir liggende я bakgrunnen сом ан Kontrast. Андрэ Сац Spiller pakontrasten Mellom ан ensom Melodi я ytterregisteret ог Brutale, korteanslag я midtregisteret. Яе краму эр OGSA ускочыў ET Tema. Tredje satser ан LITEN Корал, hvor forholdet Mellom Melodi ог Хармані Фолгер helttradisjonelle Monstre. Я дэн fjerde satsen smyger ан rytmisk ustabilmelodi сегмент Rundt ан jevn, жорсткія Пульс мёд gjentatte тонера. DYRISK STYKKER - Вольфганг Плагге. Я tillegg Сезам være musikalske ог humoristiske utfordringer erstykkene арэнду pedagogisk Брук OGSA tenkt forberede elevene pasamspill-ог kammermusikk-situasjoner. Elevene blir utfordret Сезам aflytte сінусоіднай egne grenser ЗЭД ў дэ далёка oppgaver сом Krever Андрэ formerfor informasjonsopptak. Elevenes fysiske са Навічок сом mentaleaksjonsradius utvides. ВЕЦЕР. - Synne Skouen. Хва э Dette Ліль stykket. En smakranglete дыялогу. Et forsok гадавых astanse нае Эллер Noen я flukten. En beskrivelse пр. ulike temperamenter. - Эллер kanskje нарадзіла ан ovelse І.А. frasere, ог lytte mellomnotelinjene. Інтэрмецца - Тэр'е Бьерклунд. Я "Інтэрмецца" forenes патра Корце motiver пр. патра komponister fra1900-tallets Klaver-litteratur. minst А.В. Disse Бурдэ være velkjentefor pianister. JEG Хар lenge Folt на Disse патра motivene Hörer sammen, ог мёд Denne bestillingen fikk JEG anledning Сезам forene дем. Інтэрмецца. "Mellomspill". beskriver vandringen фра ОПР ен motivet ogtil Е Neste. Musikken кан Godt Шпиллес сом ым дэн вар improvisert.