Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $95.00

Арыгінал

Night. Robert W. Rumbelow. Grade 4.

Пераклад

Ноч. Роберт У. Rumbelow. 4 клас.

Арыгінал

Night composed by Robert W. Rumbelow. For concert band. Bandworks. Grade 4.5. Score and set of parts. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.WB229. This work is based on impressions evoked by the novel Night by 1986 Nobel Peace Prize winner, Elie Wiesel. The work is not a chronicle of the novel, but simply an expression based on select thoughts concerning the subject and composed with the intent on offering those who perform and hear the work another dimension through which to contemplate the atrocities of the Holocaust. The novel is an account of the Nazi death camp horror that turns a young Jewish boy. Wiesel. into an agonized witness to the death of his family, the death of his innocence, and the death of his God. Wiesel's accounts of concentration camps and death marches evoke a gray, ethereal, almost other-worldly tonal scheme which provided the genesis for the work. Movement I The Evening Air. 1941, sets a mood of eminent evil. A brief portion of the Kol Nidre, a prayer reserved exclusively for high holy days, is the text set to a simple and reverent original chant-melody. The excerpt of the text from the Kol Nidre should evoke a feeling of fasting or a meditative state. Both secular and sacred traditional Jewish music contain an altered dorian scale aspect and the trait of the augmented second. A motive from the traditional Hasidic hymn Avinu Malkenu III is quoted as a brief portion of this movement. The highlight of this traditional melody is the interval of the augmented second. The octatonic collection. used as the basis of composition in this work. contains many of the traditional features common to Jewish music. In fact, the interval of the augmented second is often renotated as a minor third. a defining feature of the octatonic collection. which is also the opening interval of Beethoven's Fifth Symphony. During World War II, Beethoven's motive represented a call for freedom and rallied the Allied forces throughout the war. Although this transformed augmented second appears from the beginning of the movement, it is highlighted towards the end. Movement II Faith of a Child, is comprised of an original chorale which complements a traditional chorale melody associated with the pure and simple hymn Hiney Ma Tov. The text. Hiney ma tov uma naim, Shevet a him gam yahad. The translation. How goodly it is and how pleasant for brethren to dwell together. This movement is representative of the traditional faith held by those around the young boy, and the thirst for religious enlightenment and faith. The spiritual relationships of the youth become critical in understanding the "night" which becomes his future. The key center of 'E' is retained from the first movement and refined as basically E minor. This represents the close relationship between the two movements on many levels. Movement III Darkness Descends. The Never Ending Night. The Loss of Faith. traces the descending darkness, all encompassing, which, in confusion, devours faith in the eternal Lord. The Sephardic hymn melody Adon Olam is briefly quoted as a representation of faith only to be quickly and completely devoured by darkness. the loss of faith. The text of Adon Olam is as follows. He is the eternal Lord, who reigned before any being had yet been created. when all was done according to His will, already then His name was King. And after all has ceased to be, still will He reign in solitary majesty. He was, He is, and He shall be in glory. And He is One. none other can compare to Him, or consort with Him. He is without beginning, without end. to Him belong power and dominion. And He is my God, my living Redeemer, my Rock in time of trouble and distress. He is my banner and my refuge, my benefactor when I call on Him. Into His hands I entrust my spirit, when I sleep and when I wake. and with my spirit, my body also. the Lord is with me, I will not fear. The melody to Adon Olam is stated within a musical texture that represents the "death marches" between concentration camps. With each "step" the faith is diminished and the darkness becomes more and more pronounced until all that is left is torture in a chaotic and meaningless world devoid of faith. The Allegro section of the work is representative of confusion. Trains, marches, the military machine, etc. are all part of the layered energy of this section. The ending is reminiscent of the first movement, but should seem rather empty and devoid of life. The ostinato figure in diminution is not resolved at the end of the work, just as the novel leaves the author's faith striped away and at an uncertain personal end.

Пераклад

Ноч складаецца з Robert W. Rumbelow. Для канцэртнай групы. Bandworks. Адзнака 4,5. Ацэнка і набор частак. Апублікавана Ніл А. Kjos Music Company. KJ.WB229. Гэтая праца заснаваная на ўражанні, выкліканых рамана Ноч на 1986 лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, Элі Візель. Праца не хроніка рамана, а проста выраз прыведзены на базе думак, звязаных з прадметам і складаецца з намерам на прапаноўваючы тых, хто выконвае і пачуць працу яшчэ адзін аспект, праз які сузіраць зверствы Халакоста. Раман ўяўляе сабой справаздачу аб нацысцкага лагера смерці жаху, які ператварае маладую габрэйскага хлопчыка. Візель. ў пакутлівым сведкі смерці яго сям'і, сьмерці сваёй невінаватасці, і смерці Бога яго. Рахункі Візель канцлагераў і маршах смерці выклікаюць шэры, эфірны, амаль тагасветнае танальны схеме, у якой генезіс для працы. Частка I ў вячэрнім эфіры. 1941, задае настрой знакамітага зла. Кароткі частка Калі Нидре, малітва выключна для высокіх святыя дні, гэта тэкст набор для простай і поўнага глыбокай пашаны арыгінальнай распеву-мелодыі. Вытрымка з тэксту з Калі Нидре павінны выклікаць пачуццё паста ці медытатыўнае стан. Абодва свецкім і святым традыцыйная габрэйская музыка ўтрымліваюць змененую Дорыян маштабны аспект і рысу пашыранай секунду. Матыў ад традыцыйнай хасідскій гімна Авіна Malkenu III каціруецца ў якасці кароткага часткі гэтага руху. Адметнасць гэтай традыцыйнай мелодыяй з'яўляецца інтэрвал пашыранай секунду. Octatonic калекцыя. выкарыстоўваецца ў якасці асновы кампазіцыі ў гэтай працы. ўтрымлівае многія з традыцыйных чорт, агульных для яўрэйскай музыкі. На самай справе, інтэрвал пашыранай другой часта renotated як нязначны трэці. вызначальнай рысай octatonic калекцыі. які таксама інтэрвал адкрыццё Пятай сімфоніі Бетховена. Падчас Другой сусветнай вайны, матыў Бетховена ўяўляе сабой заклік да свабоды і з'ядналіся саюзныя войскі на працягу ўсёй вайны. Хоць гэта ператвораныя дапоўненай другі з'яўляецца з пачатку руху, ён быў вылучаны ў канцы. Частка II Вера дзіцяці, складаецца з арыгінальнай харал, які дапаўняе традыцыйныя хору мелодыю, звязаны з чыстай і просты гімн Hiney Ма Тав. Тэкст. Hiney ма тав розуму Наім, Шевет яму гам Яхад. Пераклад. Як прыгожы гэта і як прыемна жыць разам з братамі. Гэты рух з'яўляецца прадстаўніком традыцыйнай веры, праведзенага тых, вакол хлопчыка, і прага рэлігійнага асветы і веры. Духоўныя адносіны моладзі набываюць вырашальнае значэнне ў разуменні "Ноч", які становіцца яго будучыня. Ключавым цэнтрам 'E' захоўваецца з першага руху і ўдакладняцца па меры асноўным Мі мінор. Гэта ўяўляе сабой цесную сувязь паміж двума рухамі на многіх узроўнях. Частка III Darkness Descends. Ніколі Ending ноч. Страта веры. прасочвае змяншэнні цемру, ўсёахопнай, які, у замяшанні, пажырае веру ў вечнае Госпада. Сефардской гімн мелодыя Адоньеў олам коратка цытуе як прадстаўленне веры толькі, каб быць хутка і цалкам зьнішчыў цемрай. страта веры. Тэкст Адоньеў олам выглядае наступным чынам. Ён з'яўляецца вечным Гасподзь, які кіраваў да гэтага яшчэ не створана любое істота. калі ўсё было зроблена па волі Яго, ужо тады Яго звалі караля. А бо перастала быць, па-ранейшаму будзе Ён панаваць у адзіночным велічы. Ён быў, Ён ёсьць, і ён будзе ў славе. І ён адзін. ніхто іншы не можа параўнацца з Ім, або консорт з Ім. Ён не мае ні пачатку, без канца. Яму належаць ўладу і ўлада. І Ён мой Бог, мой жывы Адкупіцель, мой Рок падчас скрухі і ўціску. Ён мой банэр і прыстанішча маё, мой дабрадзей, калі я заклікаю Яго. У яго рукі я даручаю мой дух, калі я сплю, а калі я прачынаюся. і духам маім, маё цела таксама. Гасподзь са мной, я не буду баяцца. Мелодыя для Адоньеў олам гаворыцца ў музычнай тканіны, якая прадстаўляе "маршы смерці" паміж канцлагераў. З кожным «крокам» вера памяншаецца і цемра становіцца ўсё больш і больш выяўленым, пакуль усё, што засталося не катаванне ў хаатычным і бессэнсоўным свеце, пазбаўленым веры. У раздзеле Алегра працы з'яўляецца прадстаўнік блытаніны. Цягніка, маршы, ваенная машына, і г.д.. з'яўляюцца часткай слаістай энергіі гэтым раздзеле. Канцоўка нагадвае першай частцы, але павінна здавацца даволі пустым і пазбаўленым жыцця. Остинато фігурай у памяншэнні не вырашана ў канцы працы, як раман пакідае аўтара вера ў палоску ад гатэля, а на нявызначаны асабістай канцы.
Апошнія запыты