Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $24.95

Арыгінал

Five-Finger Technique for the Right Hand. Acoustic Guitar sheet music. Classical Guitar sheet music. Intermediate.

Пераклад

Пяць-Finger Тэхніка для правай рукі. Акустычная гітара ноты. Класічная гітара ноты. Прамежкавы.

Арыгінал

Five-Finger Technique for the Right Hand composed by Charles Postlewate. For Guitar. Classical. Boxed, Technic. Classic. Intermediate. DVD. Text language. English, Spanish. Duration 106 minutes. Published by Mel Bay Publications, Inc. MB.20962DVD. With Text language. English, Spanish. Classic. 5.25 x 7.5 inches. This two-hour DVD is a presentation of the 19-year project by Charles Postlewate on extending right hand technique for guitar to include the little finger. PART I presents this technique in actual repertoire, including standard guitar repertoire. by Barrios, Sor, Torroba andVilla-Lobos. , new arrangements & transcriptions and original compositions. Each performance is introduced by Postlewate with explanations and demonstrations of how and where the little finger is used in the execution of scales, chords, arpeggios, tremolos and harmonics, with close-up shots of the right hand. As in PART I, close-up shots show the viewer precisely how to position the right hand and move the fingers for each study or set of studies. Each set of studies uses a special progression up and down the fingerboard and, like the book, this video demonstrates how to make chromatic variations of these progressions to increase the interest. At the end of PART II Postlewate demonstrates how the guitarist can develop similar studies to fit specific right-hand problems not covered in this book and video. The video ends with an ENCORE interview of five questions and answers with Charles Postlewate to give some background information on this historic project. PRODUCT DESCRIPTION - SPANISH. En este DVD de dos horas, Charles Postlewate presenta su proyecto de diecinueve anos extendiendo la tecnica de la mano derecha de la guitarra para incluir el dedo menique. La PRIMERA PARTE presenta el uso de esta tecnica en el repertorio, incluyendo el repertorio tradicional de la guitarra. por Barrios, Sor, Torroba y Villa-Lobos. , nuevos arreglos y transcripciones, y composiciones originales. Se presentan interpretaciones completas de doce piezas grabadas en el CD de Postlewate Homenaje a Villa-Lobos. Prism 9904. y publicadas por Mel Bay Publications en el libro bajo el mismo ti. Cada interpretacion es presentada por Postlewate con explicaciones y demostraciones de como y donde se usa el menique en las escalas, los acordes, los arpegios, los tremolos y los armonicos, mostrando la mano derecha en un primer plano. La SEGUNDA PARTE explica el entrenamiento de la mano derecha en una tecnica de cinco dedos, con demostraciones de las tecnicas mencionadas anteriormente usando como ejemplos estudios sacados de los diferentes capitulos del libro, Estudios para los cinco dedos de la mano derecha. Como en la PRIMERA PARTE, enfocando de cerca la mano derecha se muestra su ubicacion exacta y el movimiento de los dedos para cada estudio o grupo de estudios. Cada grupo de estudios usa progresiones especiales ascendiendo y descendiendo por el diapason y, como el libro, este video muestra como crear variaciones cromaticas de estas progresiones para aumentar el interes. Al final de la SEGUNDA PARTE Postlewate muestra como el guitarrista puede desarrollar estudios similares para problemas especificos de la mano derecha no discutidos en este video y libro. Este video termina con una entrevista. ENCORE. compuesta por cinco preguntas y respuestas con Charles Postlewate para dar un trasfondo a este proyecto historico. PART I - REPERTOIRE. Dr. Gradus Ad Parnassum by Claude Debussy. La puerta del vino by Claude Debussy. Homage to Villa-Lobos by Charles Postlewate. I. Preludio rondo by Charles Postlewate. II. Valsa melanc—lica. III. Danza. Prelude #2 by Heitor Villa-Lobos. Study in E Minor by Fernando Sor. Study in A Major by Fernando Sor. 10. Sonatina in A Major - III. Allegro by Federico Moreno Torroba. 11. Una limosna por el amor de Dios by Agust’n Barrios. 12. Variations on a Theme of Prokofiev by Charles Postlewate. 13. Improvisation on Green Dolphin Street by Charles Postlewate. 14. PART II - TRAINING THE RIGHT HAND IN A FIVE-FINGER TECHNIQUE. 15. Right Hand Position. 16. Scales. 17. Chords and Arpeggios. 18. Thumb and One Finger. 19. Thumb and Two Fingers. 20. Thumb and Three Fingers. 21. Thumb and Four Fingers. 22. Tremolos. 23. Right Hand Harmonics. 24. Developing the Melody Fingers. 25. Chromatic Variations of Progressions. 26. Preparation Studies for Specific Pieces. 27. CONCLUSION. 28. ENCORE. questions and answers about this project. 29. CREDITS. Spanish Contents. PRIMERA PARTE - REPERTORIO. Dr. Gradus Ad Parnassum por Claude Debussy. La puerta del vino por Claude Debussy. Homenaje a Villa-Lobos por Charles Postlewate. I. Preludio Rondo. Preludio II por Heitor Villa-Lobos. Estudio en Mi menor por Fernando Sor. Estudio en La mayor por Fernando Sor. 10. Sonatina en La mayor - III. Allegro por Federico Moreno Torroba. 11. Una limosna por el amor de Dios por Agust’n Barrios. 12. Variaciones sobre un tema de Prokofiev por Charles Postlewate. 13. Improvisaci—n sobre la Calle del Delf’n Verde por Charles Postlewate. 14. SEGUNDA PARTE - EL ENTRENAMIENTO DE LA MANO DER. CHA EN UNA TƒCNICA DE CINCO DEDOS. 15. La posici—n de la mano derecha. 16. Escalas. 17. Estudios de acordes y arpegios. 18. El pulgar y un dedo. 19. El pulgar y dos dedos. 20. El pulgar y tres dedos. 21. El pulgar y cuatro dedos. 22. TrŽmolos. 23. Arm—nicos para la mano derecha. 24. El desarrollo de la funci—n mel—dica de los dedos. 25. Progresiones en variaci—n crom‡tica. 26. Estudios de preparaci—n para piezas espec’ficas. 28. ENCORE. preguntas y respuestas sobre este proyecto. 29. CREDITS. CONOCIMIENTOS.

Пераклад

Пяць-Finger Тэхніка для правай рукі складаецца з Чарльз Постлуот. Для гітары. Класічны. У штучны ўпакоўцы, Тэхніка. Класічны. Прамежкавы. DVD. Мова тэксту. Англійская, Іспанская. Працягласць 106 хвілін. Апублікавана Mel Bay Publications, Inc. MB.20962DVD. З мовы Тэкст. Англійская, Іспанская. Класічны. 5,25 х 7,5 цалі. Гэта двухгадзінны DVD з'яўляецца прэзентацыя 19-гадовага праекта Чарльза Postlewate аб працягу правільную тэхніку рук для гітары ўключыць мезенец. ЧАСТКА I ўяўляе гэтую тэхніку ў рэальнай рэпертуару, у тым ліку стандартнага гітарнага рэпертуару. па-Барриос, Смецце, Torroba andVilla Лобоса. , Новыя механізмы. Кожнае выступленне ўводзіцца Postlewate з тлумачэннямі і дэманстрацыямі, як і дзе мезенец выкарыстоўваецца ў выкананні шалі, акорды, арпеджыа, тремоло і гармонік, з здымкі буйным планам правай рукі. Як і ў першай частцы, здымка буйным планам паказаць гледачу, як менавіта пазіцыянаваць правую руку і рухаць пальцамі для кожнага даследавання або набор даследаванняў. Кожны набор даследаванняў выкарыстоўвае спецыяльны прагрэсаванне уверх і ўніз па грыфе і, як і кніга, гэта відэа дэманструе, як зрабіць храматычныя варыяцыі гэтых прагрэсій каб павысіць цікавасць. У канцы ЧАСТКА II Postlewate дэманструе, як гітарыст можа распрацаваць аналагічныя даследаванні з улікам канкрэтных праблем правыя, не ахопленыя ў гэтай кнізе і відэа. Відэа заканчваецца на біс інтэрв'ю пяці пытанняў і адказаў з Чарльзам Postlewate даць некаторы ўяўленне пра гэта гістарычным праекце. Апісанне прадукту - ІСПАНСКАЯ. У гэтым двухгадзінным DVD, Чарльз Postlewate прадставіў свой праект дзевятнаццаць гадоў пашырэння правільную тэхніку рук для гітары ўключыць мезенец. ЧАСТКА I ўяўляе выкарыстанне гэтай тэхнікі ў рэпертуары, у тым ліку традыцыйнай гітары рэпертуару. па Барриос, Смецце, Torroba і Віла-Лобос. Новыя механізмы і перакладання і арыгінальныя кампазіцыі. Поўныя выступу дванаццаць частак, запісаных на CD Postlewate Даніну Віла-Лобос прадстаўлены. Прызма 9904. і апублікаваныя Мел Bay Публікацыі ў кнізе пад тым жа ці. Кожны інтэрпрэтацыя прадстаўлена Postlewate з тлумачэннямі і дэманстрацыямі, як і дзе мезенец выкарыстоўваецца на шалі, акорды, арпеджыа, тремоло і гармонік, паказваючы правую руку на пярэднім плане. ЧАСТКА II тлумачыць навучанне правую руку ў тэхніцы пяць пальцаў, з дэманстрацыі метадаў, згаданых вышэй, з выкарыстаннем узораў даследавання з розных раздзелаў кнігі, даследаванні для пяці пальцаў правай рукі. Як і ў першай частцы, зачыніць ваша правая рука ваша дакладнае месцазнаходжанне і рух пальцаў рук для кожнага даследавання або групы даследаванняў шоу. Кожны набор даследаванняў выкарыстоўвае спецыяльны прагрэсаванне уверх і ўніз па грыфе і як кнігі, гэта відэа паказвае, як стварыць храматычныя варыяцыі гэтых прагрэсій павысіць цікавасць. У канцы гітарыста другім бокам Postlewate паказвае, як можна распрацаваць аналагічныя даследаванні для канкрэтных задач правай рукі не абмяркоўваліся ў гэтым відэа і кнігі. Гэта відэа сканчаецца інтэрв'ю. ВІС. складаецца з пяці пытанняў і адказаў з Чарльз Постлуот даць фон да гэтай гістарычнай праекце. ЧАСТКА I - рэпертуары. Доктар Градус аб'яваў Parnassum Клода Дэбюсі. Дзверы прыйшоў Клода Дэбюсі. Прысвячэнне Віла-Лобос Чарльзам Postlewate. І. Preludio ронда Чарльзам Postlewate. II. Valsa melanc-Lica. III. Danza. Прелюдия. Даследаванне мі мінор Фернанда Смецце. Даследаванне ля мажор Фернанда Смецце. 10. Санаціны ля мажор - III. Алегра Федэрыка Марэна Torroba. 11. Міласціна для любові да Бога па Agust'n Барриос. 12. Варыяцыі на тэму Пракоф'ева Чарльза Postlewate. 13. Імправізацыя на Green Dolphin Street Чарльз Postlewate. 14. ЧАСТКА II - НАВУЧАННЕ правая рука ў пяці пальцаў ТЭХНІКІ. 15. Правая рука Статус. 16. Шалі. 17. Акорды і арпеджыа. 18. Вялікі палец і адным пальцам. 19. Вялікі палец і Two Fingers. 20. Вялікі палец і Three Fingers. 21. Вялікі палец і чатыры Пальцы. 22. Tremolos. 23. Правая рука гарамонік. 24. Распрацоўка мелодыю Пальцы. 25. Храматычныя Варыяцыі прагрэсій. 26. Падрыхтоўка Даследаванні канкрэтныя элементы. 27. ЗАКЛЮЧЭННЕ. 28. ВІС. пытанні і адказы аб гэтым праекце. 29. Крэдыта. Іспанскія Змест. ЧАСТКА - Даведніка. Доктар Градус аб'яваў Parnassum POR Клод Дэбюсі. Дзверы прыйшоў Клода Дэбюсі. Homenaje Віла-Лобос POR Чарльз Postlewate. І. Preludio Ронда. Прэлюдыя II POR Эйтор Віла-Лобос. Estudio ан Мі Менора POR Фернанда Смецце. Даследаванне ля мажор Фернанда Смецце. 10. Санаціны ля мажор - III. Па Федэрыка Марэна Torroba Allegro. 11. Міласціна для любові Бога да Agust'n Барриос. 12. Варыяцыі на тэму Пракоф'ева Чарльз Postlewate. 13. Improvisaci-н ад Green Street Delf'n па Чарльз Постлуот. 14. ЧАСТКА ДРУГАЯ - навучанне правая рука. ЦДХ пяці пальцаў TƒCNICA. 15. Становішча-н правай рукі. 16. Шалі. 17. Даследаванні акорды і арпеджыа. 18. Вялікім і паказальным пальцам. 19. Вялікі палец і два пальца. 20. Вялікі палец і тры пальца. 21. Вялікі палец і чатыры пальца. 22. TrŽmolos. 23. ARM-чыкі для правай рукі. 24. Развіццё функцыянальна-MEL-DICA н пальцам. 25. Progresiones EN variaci-н цікаюць Кром ‡. 26. Даследаванні Prep-н для espec'ficas частак. 28. ВІС. Пытанні і адказы аб гэтым праекце. 29. Крэдыта. Веды.